Palvelupaikka.fi:stä löydät kohdennettuja palveluita muuttopaikka.fi, rahtipaikka.fi, joista löydät alansa ykkösyritykset helposti ja nopeasti. Palvelupaikka palvelee niin kuluttajaa kuin yritystäkin.

Palvelupaikka.fi -palveluiden yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Tombcape & Tippler Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) Asiakkaalle toimittamiin Palveluihin Palvelupaikka.fi tuotteisiin ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu.

2. Sopimuksen kohde

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan Palvelupaikka.fi - nimisen Palvelun toimittamista Asiakkaalle.

3. Määritelmiä

Palvelulla tarkoitetaan sopimuksen kohteena olevaa palvelua/palveluita sekä Palveluntarjoajan palveluvalikoimassa kulloinkin olevia palveluita, jotka on mainittu hinnastossa. Sivustolla tarkoitetaan Palveluntarjoajan ylläpitämää www-sivustoa internetosoitteessa http://www.palvelupaikka.fi. Hakukoneella tarkoitetaan Sivustolla olevaa hakutoimintoa, jonka tuloksena on lista käyttäjän valitsemat hakukriteerit täyttävistä palveluita tarjoavista yrityksistä tai muista tahoista. Esittelysivulla tarkoitetaan Sivustolla olevaa sivua, johon merkitään Asiakkaan Palveluntarjoajalle toimittamat tiedot.

4. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen, voimassaolo ja irtisanominen sekä Palvelun tuottamisen lopetus

4.1. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt ja maksanut laskun. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle vähintään kuukautta ennen siirtoa. Palvelu tulee jatkumaan entisellään vähintään sen hetkisen laskutuskauden loppuun.

4.2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen. SOPIMUS ON AINA MÄÄRÄAIKAINEN, ellei Asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

4.3. Palvelun tuottamisen lopetus. Jos Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai viranomaisen määräyksiin perustuen, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman eri korvausvelvollisuutta ilmoittamalla Palvelun lopettamisesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen Palvelun lopettamista. Tällöin Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan sen osan Asiakkaan maksamasta ennakkomaksusta, jota vastaavaa suoritusta Asiakas jää paitsi.

5. Palveluntarjoajan velvollisuudet, oikeudet ja vastuunrajoitukset

5.1. Palveluntarjoajan velvollisuudet. Palveluntarjoaja vastaa Sivuston toiminnasta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja ylläpitää Sivustoa ympärivuorokautisesti, jolleivät Palveluntarjoajasta riippumattomat olosuhteet taikka Palvelun ylläpitämiseen liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet tai viranomaismääräyksistä johtuvat syyt sitä estä.

5.2. Palveluntarjoajan oikeudet. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Asiakkaan Palveluntarjoajalle toimittamia Sivustolla julkaistaviksi tarkoitettuja tietoja ja muuta informaatioata siltä osin kuin on tarpeen Sivuston sujuvan käyttämisen varmistamiseksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa materiaalia siltä osin kuin se on Suomen lain tai hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta. Päätös hyvän tavan vastaisesta ja sopimattomasta materiaalista on viimekädessä Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Asiakkaalta kulut, jotka aiheutuvat Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai Palvelun tuottamiseksi oleellisten tietojen toimittamatta jättämisestä.

5.3. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkon tai tietoverkkoon liittyvien laitteiden ja järjestelmien toiminnasta eikä toimimattomuudesta tai niistä aiheutuvista haitoista. Palveluntarjoaja ei vastaa tilaamansa kolmannen osapuolen yhteyksien toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietokoneen, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän tai niiden osien toiminnasta, tietosuojauksesta ja tietoturvasta eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Asiakkaalle tuottamasta välittömistä tai välillisistä taloudellisesta tai muusta hyödystä eikä myöskään vastaavanlaisista taloudellisista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu siten, että korvauksen määrä ei voi ylittää kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan hinnaston mukaista maksimi palvelumaksua.

6. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

6.1. Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on velvollinen maksamaan Palveluntarjoajalle eräpäivään mennessä laskun mukaisen korvauksen tämän tuottamista Palveluista. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa sopimus Asiakkaan kanssa ja poistaa kaikki asiakkaan tiedot Sivustolta. Lisäksi Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Palvelun tuottamiseen toimittamalla Palveluntarjoajalle Sivustolla julkaistavaksi tarkoitetut tiedot ja muun informaation siinä muodossa kuin haluaa ne julkaistavan. Asiakkaan tulee tarkistaa, että hänen toimittamansa tiedot ovat Sivustolla oikein ja reklamoida mahdollisesta virheestä kuukauden kuluessa siitä, kun toimitti tiedot Palveluntarjoajalle.

6.2. Asiakkaan vastuut. Asiakas vastaa siitä, että kaikki hänen Palveluntarjoajalle toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja että hänellä on oikeus kaikkeen siihen materiaaliin, jonka hän toimittaa Palveluntarjoajalle Sivustolla julkaistavaksi. Asiakas vastaa ja on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle ja/tai kolmannelle aiheuttamansa vahingot, kulut ym. haitat siltä osin kuin nämä syntyvät Asiakkaan toimitettua Palveluntarjoajalle materiaalia, johon hänellä ei ole asianmukaisia oikeuksia ja julkaisu- tai muita vaadittavia lupia.

7. Hinnasto ja hinnaston muutokset, maksu ja laskutus

7.1. Hinnasto ja hinnaston muutokset. Voimassaoleva perushinta Palvelulle on nähtävillä Sivustoilla. Palveluntarjoaja pidättään itsellään oikeuden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteiden muutoksiin.

7.2. Maksu ja laskutus. Palvelut laskutetaan etukäteen. Laskutuskauden pituus on määräaikainen, joko kuusi (6) kuukautta tai (12) kuukautta tai jos on toisin sovittu kirjallisesti Asiakkaan kanssa. Mahdollinen palvelun peruutus on tehtävä ennen laskulla olevaa eräpäivää. Maksusehto laskulla on 14 päivää tai jos on toisin sovittu kirjallisesti Asiakkaan kanssa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

8. Asiakastiedot ja niiden käyttö

Sopimuksen teon yhteydessä tallennetaan Asiakkaan nimi, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Y-tunnus, yhteyshenkilö sekä kaikki muut Palvelun tuottamiseksi tarpeelliset tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle yhteystietojensa ja muiden Palvelun tuottamiseen vaikuttavien tietojen muutoksista.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ensisijaisesti kauppalakia 355/1987 soveltuvin osin. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään erimielisyydet Porin käräjäoikeudessa.

Sopimusehdot päivitetty 23.3.2011

Asiakaspalvelu: +358 44 590 0775, asiakaspalvelu(a)palvelupaikka.fi | Myynti : myynti(a)palvelupaikka.fi

Sopimusehdot › Rekisteriseloste ›